မ ၂၁၀၃ - ဘာသာစကား (၁) (ပုဂံေက်ာက္စာ၊ ရာဇကုမာရ္မြန္ေက်ာက္စာ)မ ၃၁၀၄ - ဘာသာေဗဒ၊ သဒၵေဗဒ (၁)