မ ၂၁၀၇ - ကဗ်ာ ၂ (ရာမရကန္ကဗ်ာ၊ ေခတ္ကဗ်ာ)မ ၃၁၀၈ - ဘာသာစကား (၂) (ျမန္မာေက်ာက္စာ၊ ေလာကထိပ္ပန္မင္စာ)