မ ၃၁၀၆ - ၀တၳဳ - ၂ (ေနညိဳညိဳ၀တၳဳ၊ ႀကိဳးၾကာေတာင္ပံခတ္သံ၀တၳဳ)မ ၂၁၀၇ - ကဗ်ာ ၂ (ရာမရကန္ကဗ်ာ၊ ေခတ္ကဗ်ာ)