မ ၃၁၀၁ - ၀တၳဳ - ၁ (ပါရာယန၀တၳဳ၊ေ၀ႆႏၱရာဇာတ္ေတာ္ႀကီး၀တၳဳ)မ ၃၁၀၂ - ကဗ်ာ ၁ (ကိုးခန္းပ်ိဳ႕၊ ရတု)