မ ၃၁၀၅ - စာေပသေဘာတရား (ရသစာေပသေဘာတရား၊ ကမၻာ့စာေပသေဘာတရား)