မ ၃၁၀၉ - ဘာသာေဗဒ၊ သဒၵေဗဒ (၂)မ ၃၁၁၀ - ကမၻာ့စာေပနိဒါန္း၊ ဘာသာျပန္