မ ၃၁၀၄ - ဘာသာေဗဒ၊ သဒၵေဗဒ (၁)မ ၃၁၀၅ - စာေပသေဘာတရား (ရသစာေပသေဘာတရား၊ ကမၻာ့စာေပသေဘာတရား)