မ ၂၁၀၅ - ေမာ္ကြန္း (အာသံႏိုင္ေမာ္ကြန္း)မ ၂၁၀၆ - ဘာသာစကား၊ ဘာသာျပန္