မ ၂၁၀၁ - စကာားေျပ ေရြးခ်ယ္ခ်က္မ ၂၁၀၂ - ပ်ိဳ႕ (ဥမၼာဒႏၱီပ်ိဳ႕)