မ၁၁၀၂ - အခ်င္းကဗ်ာစုPhil 1001 - Logic and Practice I