Chem 3103 - Organic Chemistry IIIChem 3104 - Analytical Chemistry I