Chem 3107 - Inorganic Chemistry IVChem 3108 - Physical Chemistry IV