Chem 3110 - Analytical Chemistry IIChem 3111 - Environmental Chemistry