Chem 3104 - Analytical Chemistry IChem 3105 - Biochemistry