Chem 2101 - Inorganic Chemistry IChem 2102 - Physical Chemistry - I